Algemene voorwaarden Annemie's

Artikel 1        Definities

 1. Annemie’s, gevestigd te Casteren en ingeschreven onder KvK-nummer 86184385, wordt aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2        Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden en alle gesloten overeenkomsten waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor opdrachtgever, heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Wanneer één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.

 

Artikel 3        Offertes

 1. Wanneer er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Met acceptatie van de offerte wordt ook akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Opdrachtnemer kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer opdrachtgever kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk. Deze worden alleen uitgevoerd na overleg met opdrachtgever en worden op basis van het door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde uurtarief gefactureerd.

 

Artikel 4        Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen anders overeenkomen.
 2. De vermelde tarieven in de offerte zijn exclusief btw. Eventuele bijkomende kosten zoals kosten voor gewenste software en add-ons komen voor rekening van opdrachtgever.
 3. Indien er geen pakketprijs is opgenomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer. Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden maakt opdrachtnemer een schatting van de benodigd aantal uren. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. De daadwerkelijk gemaakte uren worden in rekening gebracht.
 4. Indien opdrachtnemer op projectbasis werkt, worden tarieven gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en worden op maat gemaakt voor het project van opdrachtgever, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd een aanbetaling te vergen. Zij zal verder per 2 weken factureren, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot een volgende betaling is voldaan.
 6. Opdrachtnemer heeft het recht om haar tarieven te verhogen indien omstandigheden dit vergen. Wanneer zij dit doet binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst.
 7. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of partijen hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt.
 8. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van opdrachtgever.
 10. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5        Informatieverstrekking

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Opdrachtnemer zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Indien opdrachtgever de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor rekening van opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.

 

Artikel 6        Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Opdrachtnemer kan nimmer worden ingezet voor het behalen van harde sales, beoogde omzet of overige targets.
 3. Opdrachtgever dient de benodigde bevoegdheden noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer te overhandigen.
 4. Indien er een deadline is verbonden aan de opdracht, is het aan opdrachtnemer om te bepalen of de deadline haalbaar is.
 5. Opdrachtnemer werkt vanaf eigen locatie, tenzij partijen anders overeenkomen.
 6. Opdrachtnemer maakt bij de uitoefening van haar werkzaamheden gebruik van haar eigen materialen.
 7. Opdrachtnemer zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of haar professionaliteit.
 8. Opdrachtnemer is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

 

Artikel 7        Wijziging en annulering

 1. Indien partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
 2. Opdrachtnemer is bevoegd om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en opdrachtnemer hierdoor verhinderd is de opdracht uit te voeren, kan opdrachtnemer de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig zijn.
 4. Indien opdrachtnemer verhinderd is de opdracht uit te voeren, zal zij zich inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien na 10 werkdagen niet tot een passende oplossing gekomen kan worden, heeft opdrachtgever recht op ontbinding van de overeenkomst, zonder recht op schadevergoeding.
 5. Annulering door opdrachtgever is enkel schriftelijk mogelijk. Opdrachtgever kan tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de volledige werkzaamheden binnen de eerder genoemde 14 kalenderdagen zijn uitgevoerd of de overeenkomst b2b is aangegaan.
 6. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  Voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst:

  1. Bij annulering tussen de 14 en 7 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht wordt 10% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
  2. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang van de opdracht wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 7. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 25% van de ingeplande, maar niet gebruikte uren.
 8. Voor pakketten geldt een opzegtermijn van ten minste 1 kalendermaand. De werkzaamheden die na de opzegtermijn nog niet zijn voltooid worden terug overgedragen aan opdrachtgever.
 9. Eventuele gemaakte kosten voor derden kunnen door opdrachtnemer worden doorberekend aan opdrachtgever.

 

Artikel 8        Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen partijen de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie, een epidemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kan opdrachtgever niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken partijen samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Indien opdrachtgever de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie of epidemie, maar de overheidsmaatregelen voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, is Opdrachtnemer gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

 

Artikel 9        Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat onjuiste gegevens zijn doorgegeven door opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen en vertragingen door derden.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor accounts die worden geblokkeerd wanneer advies niet wordt opgevolgd. De betaling wordt in een dergelijk geval ook niet opgeschort.
 6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de werking van software.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen zoals hacks en verlies van data.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in de content wanneer opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven, of opdrachtgever hiervoor in de gelegenheid is gesteld maar geen gebruik van heeft gemaakt.
 9. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van opdrachtgever.
 10. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar opdrachtgever aan dient te voldoen.
 11. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassingen gemaakt door opdrachtgever of derden in de door opdrachtnemer gemaakte content.
 12. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen zoals hacks en verlies van data. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van back-ups.
 13. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van gebeurtenissen waar zij geen invloed op kan uitoefenen. Gedacht kan worden aan gebeurtenissen bij het datacenter of de domeinregistrant.
 14. In het geval dat opdrachtnemer schadevergoeding is verschuldigd aan opdrachtgever voor het veroorzaken van directe schade, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkering, het bedrag dat door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening is gebracht in de 2 kalendermaanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 15. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten.

 

Artikel 10      Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, advies en content evenals de intellectuele eigendomsrechten op het merk, de handelsnaam en afbeeldingen van opdrachtnemer berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtgever komt een publicatierecht toe van geleverde content voor de doeleinden en media zoals vooraf overeengekomen.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd, op eigen verantwoordelijkheid, wijzigingen aan te brengen in de content.
 4. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de gemaakte content te gebruiken ten behoeve van haar portfolio, tenzij hier vooraf uitdrukkelijk bezwaar tegen is gemaakt. Indien er persoonsgegevens zichtbaar zijn op de content, zal worden gewerkt met een toestemmingsformulier.

 

Artikel 11      Bijzondere bepalingen

 1. Beide partijen zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.
 2. Het is niet toegestaan om door opdrachtnemer ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.

 

Artikel 12      Klachten

 1. Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Opdrachtnemer streeft ernaar binnen 10 werkdagen op de klacht te reageren.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13      Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen doen enkel een beroep op de rechter nadat zij zich hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 3. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.

 

Aldus opgemaakt juni 2022.